خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
تحقیقات دانشجویی
<-BloTitle->
<-BloText->

تحقیق تعیین مقاومت و شکل پذیری ساختمانهای بتنی کوتاه متداول در تهران

تعیین مقاومت و شکل پذیری ساختمانهای بتنی کوتاه متداول در تهران

دانلود تحقیق تعیین مقاومت و شکل پذیری ساختمانهای بتنی کوتاه متداول در تهران

تعیین مقاومت و شکل پذیری ساختمانهای بتنی کوتاه متداول در تهران
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل rar
حجم فایل 38438 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 400

تعیین مقاومت و شکل پذیری ساختمانهای بتنی کوتاه متداول در تهران

در 400 صفحه  فایلی در جهت استفاده بعنوان کمک تحقیق که فهرست مطالب آن به قرار زیر است.

فهرست

دانلود تحقیق تعیین مقاومت و شکل پذیری ساختمانهای بتنی کوتاه متداول در تهران


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
تحقیق تعیین مقاومت و شکل پذیری ساختمانهای بتنی کوتاه متداول در تهران ,

روشهای ساخت روسازی بتنی با رویکرد مقایسه ای قالب لغزنده و ثابت از نقطه نظر فنی و اقتصادی

روشهای ساخت روسازی بتنی با رویکرد مقایسه ای قالب لغزنده و ثابت از نقطه نظر فنی و اقتصادی

دانلود روشهای ساخت روسازی بتنی با رویکرد مقایسه ای قالب لغزنده و ثابت  از نقطه نظر فنی و اقتصادی

پایان نامه ورد روشهای ساخت روسازی بتنی با رویکرد مقایسه ای قالب لغزنده و ثابت  از نقطه نظر فنی و اقتصادی
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 27221 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 400

چکیده :                                                                                                 1

مقدمه                                                                                                    2

فصل ١ ز  تعریف مسئله                                                                              3

١-١)  تعریف کلی مسئله                                                                              4

١-٢) نیاز به مطالعه در مورد مسئله                                                                6

١-٣) اثرات مهم مطالعه برمسئله از نظر بهبود آن                                                8

١-٤) اهداف و فرضیات                                                                              8

١-٥) دامنه اثر مسئله در جامعه علمی و اجتماع                                                   9

١-٦) محدودیت ها و چهارچوب پروژه                                                            10

فصل ٢ ز  کاوش در متون                                                                          11

٢-١) مقدمه و اظهار بکر بودن متون                                                              12

٢-٢) بررسی مقالات                                                                                13

٢-٢-١) ساخت روسازی بتنی                                                                      13

٢-٢-١-١) طراحی روساز های بتنی                                                              14

٢-٢-١-٢) انواع روسازی های بتنی                                                               16

٢-٢-١-٢-١) روسازی های بتنی غیر مسلح بدون میلگرد انتقال بار                           16

٢-٢-١-٢-٢) روسازی های بتنی غیر مسلح با  میلگرد انتقال بار                              17

٢-٢-١-٢-٣) روسازی های بتنی مسلح درزدار                                                  19

٢-٢-١-٢-٤) روسازیهای بتنی مسلح پیوسته                                                      21

٢-٢-١-٢-٥) روسازی بتنی پیش تنیده                                                             23

٢-٢-١-٢-٦) روسازیهای بتنی مسلح با الیاف                                                    26

٢-٢-١-٢-٧) روسازیهای بتنی انعطاف پذیر                                                      29

٢-٢-١-٢-٨) روسازی بتنی بلوکی                                                                29

٢-٢-١-٢-٩) روسازی های بتنی غلتکی                                                          30

٢-٢-١-٣ ) درزها                                                                                   32

٢-٢-١-٣-١ ) درزهای انقباضی                                                                   33

٢-٢-١-٣-٢ ) درزهای انبساطی                                                                   34

٢-٢-١-٣-٣ ) درزهای اجرایی ( ساخت )                                                       35

٢-٢-١-٣-٤ ) درزهای اعوجاج مفصلی                                                          37

٢-٢-١-٣-٥ ) درزهای طولی                                                                      37

٢-٢-١-٤ ) ساخت درزها                                                                           38

٢-٣) بررسی تزها و پروژه ها                                                                     39

٢-٣-١ ) تنشها در روسازیهای بتنی و پارامترهای دخیل در آن                                 39

٢-٣-١-١ ) شعاع سختی نسبی دالها در روسازیهای بتنی                                        40

٢-٣-١-٢ ) ضریب واکنش بستر                                                                   41

٢-٣-١-٣ ) تنشهای اصطکاکی                                                                     43

٢-٣-١-٤ ) اثر تغییرحجم در روسازیهای بتنی                                                   45

٢-٣-١-٤-١ ) باز شدگی درز                                                                     46

٢-٣-٢ ) تنش در فولاد                                                                              46

٢-٣-٢-١ ) شبکه آرماتور                                                                          47

٢-٣-٢-٢ ) میله های دوخت                                                                        49

٢-٣-٢-٣ ) میلگردهای انتقال بار                                                                   50

٢-٤) بررسی کتاب ها                                                                               51

٢-٤-١ ) روشهای طراحی روسازیهای بتنی                                                      51

٢-٤-١-١ ) روش طراحی مکانیستیک                                                             51

٢-٤-١-٢ ) روش PCA                                                                            58

٢-٤-١-٣ ) روش آشتو                                                                              60

٢-٥) بررسی کنفرانس ها                                                                           62

٢-٥-١) عملیات ساخت روسازی بتنی با روش بی سیم                                          63

٢-٥-١-١) کلیات                                                                                     63

٢-٥-١-٢) اهداف مطالعه                                                                           69

٢-٥-١-٣) هدایت با دوربین های توتال روباتیک                                                 70

٢-٥-١-٤) هدایت با GPS و لیزر                                                                 73

٢-٥-١-٥) نواقص ترازهای لیزری                                                               73

٢-٥-١-٦) روش مطالعه                                                                            74

٢-٥-١-٧) تجهیزات ساخت روسازی بی سیم مورد نیاز                                        74

٢-٥-١-٨) آزمایشات میدانی                                                                        78

٢-٥-١-٨-١ ) جاده Coppock Quarry ( خیابان ٣٢٠ )                                     79

٢-٥-١-٨-١ ) جاده Ashby ( خیابان ١٧٠ )                                                    80

٢-٥-١-٩ ) گزارش نهایی تیم تحقیقاتی                                                             81

فصل ٣ ز روش تحقیق                                                                              85

٣-١) روش بکار گرفته شده و دلایل آن                                                           85

٣-٢) دستورالعمل جمع آوری اطلاعات و روش های بکار گرفته                              86

٣-٣) تعاریف ، اختصارات و نشانه های ریاضی                                                 87

٣-٤) برنامه کامپیوتری استفاده شده                                                                88

٣-٥) ارائه مباحث ضروری علمی                                                                88

فصل ٤ ز جمع آوری اطلاعات                                                                     90

٤-١) مقدمه                                                                                            91

٤-١-١ ) نگرش جدید در زمینه ساخت جاده با استفاده از اتوماسیون ماشین آلات 91

روسازی

٤-١-٢ ) مراحل مختلف ساخت روسازی بتنی                                                   94

٤-١-٣ ) خصوصیات روبات قالب لغزنده                                                         94

٤-٢) موضوعات مورد نظر                                                                        95

٤-٢-١ ) ماشین آلات پخش بتن ( 4000-PS )                                                  95

٤-٢-٢ ) ماشین آلات پخش بتن ( 2600-PS )                                                  97

٤-٢-٣ ) سیستم IDBI                                                                              99

٤-٢-٤ ) روبات 4000-GP                                                                      101

٤-٢-٥ ) روبات ١٥٠٠ sp                                                                       105

٤-٢-٦ ) ماشین های شیار زدن  و عمل آوری بتن                                             111

٤-٣ ) عملیات روسازی ( عمومی )                                                             113

٤-٣-١ ) بتن                                                                                         114

٤-٣-٢ ) فولاد های مصرفی در روسازی بتنی                                                 119

٤-٣-٢-١ ) میلگردهای انتقال بار: ( میلگرد های صاف )                                     119

٤-٣-٢-٢ ) میلگردهای دوخت                                                                    122

٤-٣-٢-٣ ) میلگردهای تقویتی ( آرماتور های حرارتی )                                     123

٤-٢-٤ ) عملیات بتن ریزی                                                                       125

٤-٢-٥ ) عملیات پرداخت                                                                          126

٤-٢-٦ ) شیار زدن رویه روسازی                                                               127

٤-٢-٧ ) عمل آوری بتن                                                                           127

٤-٢-٨ ) ساخت درزها                                                                             127

٤-٣ ) الزامات ساخت                                                                              129

٤-٤ ) ساخت روسازی بتنی به روش قالب لغزنده                                              130

٤-٤-١ ) کلیات                                                                                      130

٤-٤-٢ ) اجرای روسازی با قالب لغزنده                                                        133

٤-٤-٣ ) مروری بر روبات قالب لغزنده                                                         136

٤-٤-٤ ) عمل آوری                                                                               138

٤-٥ ) روسازی به روش قالب ثابت                                                              139

٤-٥-١ ) قالب ها                                                                                    144

٤-٥-٢ ) شمشه                                                                                     148

٤-٥-٣ ) تحکیم                                                                                      149

٤-٥-٤ ) عملیات پرداخت                                                                          150

٤-٥-٥ ) شیار زدن رویه                                                                          150

٤-٥-٦ ) عمل آوری بتن                                                                           151

٤-٥-٧ ) برداشتن قالب ها                                                                         152

فصل پنجم - تحلیل اطلاعات و ارائه نتایج                                                        154

٥-١ ) تحلیل اطلاعات ( ارزیابی و مقایسه فنی و اقتصادی ساخت روسازی بتنی به

 155

روش قالب ثابت و قالب لغزنده )

٥-١-١ ) مقدمه                                                                                      155

٥-٢) تحلیل اطلاعات ( محاسبه هزینه های اجرای روسازی بتنی )                          157

٥-٣ ) نتیجه گیری در مورد کل تحقیق                                                           170

٥-٤ ) کاربردهای عملی و تئوری                                                                 171

٥-٥ ) پیشنهادهای تحقیقاتی برای آینده                                                            172

پیوست شماره (١) روسازی بتنی غیر مسلح                                                     173

پیوست شماره (٢) روسازی بتنی مسلح درزدار                                                 188

پیوست شماره (٣) روسازی بتنی مسلح پیوسته                                                  206

فهرست منابع فارسی                                                                                223

فهرست منابع انگلیسی                                                                              224

چکیده انگلیسی  227

دانلود روشهای ساخت روسازی بتنی با رویکرد مقایسه ای قالب لغزنده و ثابت  از نقطه نظر فنی و اقتصادی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
روشهای ساخت روسازی بتنی با رویکرد مقایسه ای قالب لغزنده و ثابت از نقطه نظر فنی و اقتصادی ,

شبیه سازی عددی هیدرولیکی هندسی آبشستگی در پایه پلهای بتنی - مطالعه موردی

شبیه سازی عددی هیدرولیکی هندسی آبشستگی در پایه پلهای بتنی مطالعه موردی

دانلود شبیه سازی عددی هیدرولیکی هندسی آبشستگی در پایه پلهای  بتنی - مطالعه موردی

پایان نامه ورد شبیه سازی عددی هیدرولیکی هندسی آبشستگی در پایه پل های  بتنی
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 18482 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 350

فهرست:

چکیده  ١

مقدمه  ٢ فصل اوّل : مقدّمه و کلیات

١-١- کلیّات  ٤

١-٢- تعریف آبشستگی ٥

١-٣- انواع آبشستگی ٦

١-٣-١- آبشستگی عمومی (کّلی ٧

١-٣-٢- آبشستگی موضعی (محّلی ٨

١-٤- مکانیزم آبشستگی ٩

١-٥- بررسی کلی مراحل مختلف پدیده آبشستگی در پایه پل  ١٠

١-٦- ضرورت تحقیق  ١٢

١-٧- معرّفی فصل های پایان نامه  ١٤

فصل دوم : سابقه تحقیق

٢-١- مقدّمه  ١٥

٢-٢- پل کابلی بر روی رودخانه مجاور کانال LANCA   ص16

٢-٢-١- نتایج مدل عددی ١٨

٢-٣- مطالعات آبشستگی در پل های ایالت آلاسکای آمریکا ٢١

٢-٣-١- پل جدید رودخانه Knik در آزاد راه Old Glenn نزدیک Palmer   ص25

٢-٣-١-١- هندسه پل  ٢٧

٢-٣-١-٢- پارامترهای به کار رفته در مدل  ٢٧

٢-٣-١-٣- شرایط حاصل شده توسط مدل  ٢٨

٢-٣-١-٤- محاسبات آبشستگی در اثر تنگ شدگی ٢٩

٢-٣-١-٥- محاسبات آبشستگی موضعی در پایه ها ٣٣

٢-٣-١-٦- مقایسه نتایج محاسبات آبشستگی به کمک مدل یک بعدی و آبشستگی مشاهده شده

در شرایط واقعی ٣٤

٢-٣-٢- پل رودخانه Tanana در Big Delta     ص36

٢-٣-٢-١- توصیف سایت مطالعاتی آبشستگی ٣٨

٢-٣-٢-٢- توصیف نقشه برداری سایت و اطّلاعات صحرایی بدست آمده در زمان مطالعات  ٤٠

٢-٣-٢-٣- محاسبات مربوط به پروفیل سطح آب  ٤٢

٢-٣-٢-٤- محاسبات مربوط به آبشستگی ٤٥

٢-٣-٣- پل رودخانه Tanana در آزادراه Parks در منطقه Nenana     ص52

٢-٣-٣-١- توصیف سایت مطالعاتی آبشستگی ٥٢

٢-٣-٣-٢- توصیف نقشه برداری سایت و اظّلاعات صحرایی بدست آمده به عنوان ورودی مدل  ٥٦

٢-٣-٣-٣- ساختن و کالیبراسیون مدل یک بعدی ٥٨

٢-٣-٣-٤- ساختن و کالیبراسیون مدل دو بعدی ٦٠

٢-٣-٣-٥- محاسبات مربوط به آبشستگی ٦٣

٢-٣-٣-٦- مقایسه کّلی مدل یک بعدی HEC-RAS و مدل دو بعدی RMA2      ص65

فصل سوّم : معرّفی نرم افزار SSIIM

٣-١- مقدّمه  ٧١

٣-٢- محدودیت های برنامه  ٧٢

٣-٣- مدل عددی SSIIM در یک نگاه کّلی ٧٣

٣-٤- آشنایی با انواع فایل ها در نرم افزار SSIIM      ص75

٣-٤-١- فایل boogie     ص75

٣-٤-٢- فایل koordina و koomin       ص76

٣-٤-٣- فایل control     ص77

٣-٤-٤- فایل geodata   ص78

٣-٤-٥- فایل bedrough     ص78

٣-٤-٦- فایل inflow    ص79

 ٣-٤-٧-  فایل result    ص80

٣-٤-٨- فایل interpol و interres     ص81

٣-٤-٩- فایل conres    ص82

٣-٤-١٠- فایل timei و timeo     ص83

٣-٥- روند مورد استفاده در دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)  85

٣-٦- محاسبه جریان آب در SSIIM و معادلات حاکم بر میدان جریان  ٨٧

٣-٦-١- تقریب Boussinesq از لزجت گردابه ای ٨٨

٣-٦-٢- مدل آشفتگی k-ε    ص88

٣-٦-٢-١- مزایا و معایب مدل آشفتگی k-ε     ص90

٣-٦-٣- تأثیر تغییرات چگالی    ٩٠

٣-٧- قانون دیوارها    ٩٠

٣-٨- تأثیر غلظت رسوب بر جریان آب    ٩١

٣-٩- محاسبات جریان رسوب در SSIIM و معادلات حاکم بر میدان جریان  ٩٢

٣-١٠- انفصال معادلات حاکم بر میدان جریان آب و رسوب  ٩٥

٣-١٠-١- انفصال معادله انتقال -پخش  ٩٦

٣-١٠-١-١- الگوی قاعده توانی (POW)    96

٣-١٠-١-٢- الگوی جهتمند مرتبه دوّم (SOU)   97

٣-١١- مجموعه های اطّلاعاتی موجود در فایل control     ص98

٣-١١-١- مجموعه اطّلاعاتی F    ص98

٣-١١-٢- مجموعه اطّلاعاتی G     ص103

٣-١١-٣- مجموعه اطّلاعاتی S     ص107

٣-١١-٤- مجموعه اطّلاعاتی I      ص108

٣-١١-٥- مجموعه اطّلاعاتی N     ص108

٣-١١-٦- مجموعه اطّلاعاتی B    ص108

٣-١١-٧- مجموعه اطّلاعاتی W     ص109

٣-١١-٨- مجموعه اطّلاعاتی K     ص110

فصل چهارم : نتایج و بحث

٤-١- مقدّمه  ١١٢

٤-٢- مطالعات آزمایشگاهی  ١١٣

٤-٢-١- شبیه سازی سه بعدی میدان جریان و رسوب در اطراف پایه استوانه ای

تحت جریان غیر دائمی با استفاده از مدل عددی SSIIM      ص113

٤-٢-٢- نتایج شبیه سازی عددی آبشستگی در پایه پل های به کمک هیدروگراف جریان  ١١٧

٤-٢-٢-١- بحث در مورد نمودارهای بدست آمده از نتایج مدل عددی و مدل آزمایشگاهی ١٢٠

٤-٢-٣- نمایش خروجی های بدست آمده از مدل عددی سه بعدی SSIIM تحت شرایط جریان غیر

دائمی شکل (٤-١-ج ) به عنوان نمونه و بررسی آنها ١٢٣

٤-٢-٣-١- بررسی کیفی تنش برشی در اطراف پایه استوانه ای در زمان های مختلف با استفاده از نتایج

مدل عددی سه بعدی SSIIM       ص128

٤-٢-٣-٢- بررسی کیفی سرعت های افقی و قائم در اطراف پایه استوانه ای با استفاده از نتایج

 مدل عددی  سه بعدی SSIIM          ص129

٤-٢-٤- بررسی تأثیر پارامتر هندسی قطر پایه بر عمق آبشستگی متعادل  ١٣٣

٤-٢-٤-١- شرایط آزمایشگاهی و کالیبراسیون مدل عددی  ١٣٤

٤-٢-٤-٢- شبیه سازی میدان جریان و رسوب در اطراف پایه استوانه ای به کمک مدل عددی سه

بعدی SSIIM          ص135

٤-٢-٤-٣- نتایج مدل عددی        ١٣٦

٤-٢-٥- بررسی تأثیر شکاف در کاهش عمق آبشستگی در پایه های استوانه ای   ١٣٩

٤-٢-٥-١- شبیه سازی عددی آبشستگی در پایه استوانه ای با در نظر گرفتن اثر شکاف  ١٤٠

٤-٣- مطالعه موردی ١٤٢

٤-٣-١- توصیف پل ٥٢٤ رودخانه Tanana در Big Delta و سایت مطالعاتی آبشستگی ١٤٣

٤-٣-٢- توصیف نقشه برداری سایت و اطّلاعات صحرایی بدست آمده در زمان مطالعات  ١٤٨

٤-٣-٣- روش مدل سازی سایت مورد مطالعه  ١٥٣

٤-٣-٣-١- کالیبراسیون مدل عددی سه بعدی SSIIM         ص154

٤-٣-٣-٢- شبیه سازی میدان جریان و رسوب به کمک مدل عددی سه بعدی SSIIM     ص156

٤-٣-٣-٣- نتایج مدل عددی سه بعدی SSIIM     ص157

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

٥-١- نتایج حاصل از شبیه سازی های عددی صورت گرفته  ١٦١

٥-٢- پیشنهادات جهت ادامه تحقیق  ١٦٣

منابع و ماخذ ١٦٥

چکیده لاتین  ١٧٠

دانلود شبیه سازی عددی هیدرولیکی هندسی آبشستگی در پایه پلهای  بتنی - مطالعه موردی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
شبیه سازی عددی هیدرولیکی هندسی آبشستگی در پایه پلهای بتنی - مطالعه موردی ,

تاريخ : 6 دی 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مهدی | بازدید : <-PostHit->
ترجمه مقاله مزایای بتن پیش تنیده

ترجمه مقاله مزایای بتن پیش تنیده

دانلود ترجمه مقاله مزایای بتن پیش تنیده

ترجمه مقاله مزایای بتن پیش تنیده
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 2879 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 12

ترجمه مقاله مزایای بتن پیش تنیده

( 6 صفحه متن فارسی و 6 صفحه متن انگلیسی )

Cable traction devices

Stress in the operation, the first concrete implementation of good (in terms of material selection, mixing, concrete, concrete curing and other processes) is desired. Other activities include the placement of reinforcement cages, cables, and pulling the cable or wire is at the right time.

Control of pre-tensioned concrete, including regular inspections and concrete ways to achieve good governance and is consistent. Non-uniform deformation of concrete, leading to changes in initial (pre-creep) and other member features are built, why special importance is the uniformity of concrete. Ingrained in the work of concrete with a strength class of 35 to 55 Newton per square mm is used. In the pre-tensioned concrete is usually used to form metal that has high repeatability. Given the low repeatability, using wooden molds is limited. Mold must have sufficient strength of the concrete juice for Jlvgry leaving the concrete, are sealed. Cover sheet form and it is hardly likely to be caused by repeated use, have not Tabydgy and complexity.

Similar pre-tensioned concrete, reinforced concrete members are required to invest some reinforcement. In beams, shear Khamvt exactly where shown on the maps are built. Often, a longitudinal reinforcement to control cracks in concrete members are placed. Embedded near the end of the Persian month Tir already drawn some additional Khamvt probability of cracks caused by Stress reduces the concentrated force, so the reinforcement cage of longitudinal reinforcement, Khamvtha and additional reinforcement applied to force Khamvt Stress will be in place.

Stress major ways:

There are two main methods for pre-tensioned to concrete;

1) the strain 2) after stretching

Pre-strain: the technique of pre-strain, the wire or cable between the two ends are drawn in the context of pre-fabricated. After hardening and curing of concrete, cutting the cable, the tensile force which is free and the cable tension to compression force is transmitted to the concrete. Stress transfer between concrete and steel is sticking through the concrete. Pyvsth molds are usually made by the blade (the walls) that separate the member is required. In some workshops, concrete is poured into a mold and then hardened Pyvsth long, are cut in desired lengths.

After stretching in the stretching technique that is particularly suitable for performing in situ, pods form hollow tubes are embedded in the concrete during manufacturing. After the concrete compressive strength was needed, cable or wire is pulled inside the sheath and are restrained. Finally, the pods are opened by injecting grout.

The advantages of concrete is intertwined:

1) lack of permanent cracks

  One of the important properties of concrete structures were intertwined before leaving is permanent. This makes these structures more durable than concrete and reinforced concrete structures are. Particularly in environments with corrosive gases, and land and marine structures is very important. Intertwined concrete is superior to concrete in building water tanks and reservoirs for not having left the course.

2) low weight structures.

Weight of the concrete structure is intertwined far less than the equivalent weight of reinforced concrete structures. First of all because of the strength of the concrete surface is used, the amount of concrete required is less. Second, because the consumption of steel is more resistant, usually between one third to one-fifth the weight of steel required is equal to the weight of conventional steel.

3) Not prone to downward

Down deflection (deflection) pre-tensioned concrete beams under service loads are usually very low. Before they entered the service loads, the forces of Stress in July there is some upward deflection, which reduces the severity of the rich to the poor.

4) Test structures of this

Intertwined in a concrete structure before entering the service loads, heavily loaded structures by the pre-stress concrete and steel is placed under great stress, and this one sure test of the concrete and steel is be.

 

دانلود ترجمه مقاله مزایای بتن پیش تنیده


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
ترجمه مقاله مزایای بتن پیش تنیده ,

تاريخ : 6 دی 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مهدی | بازدید : <-PostHit->
مقاله سنجش اسلامپ بتن

مقاله سنجش اسلامپ بتن

دانلود مقاله سنجش اسلامپ بتن

مقاله سنجش اسلامپ بتن
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 8

مقاله سنجش اسلامپ بتن

گزیده ای از مطالب : 

مقدمه :

بر طبق تعریف روانی بتن یعنی قابلیت بتن یا ملات تازه مخلوط شده. کلمه کارایی به سهولت در ریختن، قابلیت تراکم، سهولت در پرداخت بتن و مقاومت در برابر جدا شدگی اطلاق می شود. متاسفانه تا کنون هیچ آزمایشی که بتواند مستقیما کارایی را به صورت کامل بیان نماید وجود ندارد ولی کوشش شده کارایی را با بعضی از خصوصیات فیزیکی آسان تر سنجش نمود ولی متاسفانه هیچ کدام از آن ها کامل نبوده ؛ یکی از این آزمایشات اسلامپ است. این نکته باید ذکر گردد که آزمایش اسلامپ کارایی را نمی سنجد بلکه روانی بتن را توصیف می کند 

تفاوت های استاندارد 492 و 3203 موسسه استاندارد صنعتی ایران:

  1. در بند 3 استاندارد 492 بیان شده كه بتن قالب اسلامپ را به سه لایه حجمی تقسیم نموده (ارتفاع لایه اول 6.5 cm ارتفاع لایه دوم 15cm ارتفاع لایه سوم كل مخروط) در حالی كه در بند 4 استاندارد 3203 ایران بیان شده كه بتن را در سه لایه پر كنید. ارتفاع هر لایه پس از تراكم با یه تقریبا یك سوم ارتفاع قالب باشد
  2. در بند 3 استاندارد 492 ایران بیان شده كه تمام ازمایش از آغاز پر كردن تا برداشتن قالب با یه بدون وقفه در مدت 1.5 دقیقه انجام شود. در حالی كه در استاندارد 3203 زمان مشخصات نشده.
  3. بند 4-4 استاندارد 3203 ایران بیان می دارد كه میزان نشست پایه بلافاصله پس از برداشتن قالب، اسلامپ را با محاسبه تفاضل ارتفاع قالب از بالا شوند ارتفاع بتن پس از برداشتن قالب تعیین كنید. در حالی كه در استاندارد 492 ایران هیچ مبنای اندازه گیری مشخص نشده است.

 

دانلود مقاله سنجش اسلامپ بتن


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقاله سنجش اسلامپ بتن ,

تاريخ : 6 دی 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مهدی | بازدید : <-PostHit->
ترجمه مقاله مزایای بتن پیش تنیده

ترجمه مقاله مزایای بتن پیش تنیده

دانلود ترجمه مقاله مزایای بتن پیش تنیده

ترجمه مقاله مزایای بتن پیش تنیده
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 2879 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 12

ترجمه مقاله مزایای بتن پیش تنیده

( 6 صفحه متن فارسی و 6 صفحه متن انگلیسی )

Cable traction devices

Stress in the operation, the first concrete implementation of good (in terms of material selection, mixing, concrete, concrete curing and other processes) is desired. Other activities include the placement of reinforcement cages, cables, and pulling the cable or wire is at the right time.

Control of pre-tensioned concrete, including regular inspections and concrete ways to achieve good governance and is consistent. Non-uniform deformation of concrete, leading to changes in initial (pre-creep) and other member features are built, why special importance is the uniformity of concrete. Ingrained in the work of concrete with a strength class of 35 to 55 Newton per square mm is used. In the pre-tensioned concrete is usually used to form metal that has high repeatability. Given the low repeatability, using wooden molds is limited. Mold must have sufficient strength of the concrete juice for Jlvgry leaving the concrete, are sealed. Cover sheet form and it is hardly likely to be caused by repeated use, have not Tabydgy and complexity.

Similar pre-tensioned concrete, reinforced concrete members are required to invest some reinforcement. In beams, shear Khamvt exactly where shown on the maps are built. Often, a longitudinal reinforcement to control cracks in concrete members are placed. Embedded near the end of the Persian month Tir already drawn some additional Khamvt probability of cracks caused by Stress reduces the concentrated force, so the reinforcement cage of longitudinal reinforcement, Khamvtha and additional reinforcement applied to force Khamvt Stress will be in place.

Stress major ways:

There are two main methods for pre-tensioned to concrete;

1) the strain 2) after stretching

Pre-strain: the technique of pre-strain, the wire or cable between the two ends are drawn in the context of pre-fabricated. After hardening and curing of concrete, cutting the cable, the tensile force which is free and the cable tension to compression force is transmitted to the concrete. Stress transfer between concrete and steel is sticking through the concrete. Pyvsth molds are usually made by the blade (the walls) that separate the member is required. In some workshops, concrete is poured into a mold and then hardened Pyvsth long, are cut in desired lengths.

After stretching in the stretching technique that is particularly suitable for performing in situ, pods form hollow tubes are embedded in the concrete during manufacturing. After the concrete compressive strength was needed, cable or wire is pulled inside the sheath and are restrained. Finally, the pods are opened by injecting grout.

The advantages of concrete is intertwined:

1) lack of permanent cracks

  One of the important properties of concrete structures were intertwined before leaving is permanent. This makes these structures more durable than concrete and reinforced concrete structures are. Particularly in environments with corrosive gases, and land and marine structures is very important. Intertwined concrete is superior to concrete in building water tanks and reservoirs for not having left the course.

2) low weight structures.

Weight of the concrete structure is intertwined far less than the equivalent weight of reinforced concrete structures. First of all because of the strength of the concrete surface is used, the amount of concrete required is less. Second, because the consumption of steel is more resistant, usually between one third to one-fifth the weight of steel required is equal to the weight of conventional steel.

3) Not prone to downward

Down deflection (deflection) pre-tensioned concrete beams under service loads are usually very low. Before they entered the service loads, the forces of Stress in July there is some upward deflection, which reduces the severity of the rich to the poor.

4) Test structures of this

Intertwined in a concrete structure before entering the service loads, heavily loaded structures by the pre-stress concrete and steel is placed under great stress, and this one sure test of the concrete and steel is be.

 

دانلود ترجمه مقاله مزایای بتن پیش تنیده


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
ترجمه مقاله مزایای بتن پیش تنیده ,

تاريخ : 6 دی 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مهدی | بازدید : <-PostHit->
تحقیق سازه های بتنی

تحقیق سازه های بتنی

دانلود تحقیق سازه های بتنی

تحقیق سازه های بتنی
دسته بندی معماری
فرمت فایل doc
حجم فایل 18 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 46

تحقیق سازه های بتنی

بخشهایی از متن:

كلیات

سال ها قبل، انسان به این كشف مهم و ارزنده نائل آمد و دریافت كه وقتی مواد سیلیسی بسیار ریز با آهك مخلوط می شود، سیمان های دارای خواص هیدرولیكی تولید می‌نماید. یك نوع از این مواد، خاكستر آتشفشانی تحكیم یافته یا توف بود كه در حوالی پوزولی ایتالیا پیدا شد. پس از آن، واژه پوزولان به هر نوع ماده ای با خاصیت مشابه فوق صرف نظر از منشأ زمین شناسی آن، اطلاق گردید.

ASTM-C618 پوزولان را به این صورت تعریف می كند: «ماده سیلیسی یا سیلیسی آلومیناتی كه به خودی خود ارزش چسبندگی ندارد، اما به شكل ذرات بسیار ریز و در مجاورت رطوبت با درجات حرارت معمولی با هیدروكسید كلسیم واكنش شیمیایی داشته و تركیباتی را به وجود می آورد كه خاصیت سیمانی و چسبندگی دارد.» بنابراین، پوزولان یك ماده طبیعی یا مصنوعی است كه حاوی سیلیس فعال است. لازم است كه ماده پوزولانی به شكل پودر شده باشد، زیرا فقط در این صورت سیلیس می تواند در حضور آب با آهك (كه بر اثر هیدراتاسیون سیمان پرتلند ایجاد می گردد) سیلیكات های كلسیم پایدار را كه دارای خواص چسبندگی اند، تشكیل دهند. ضمناً در بررسی كلی پوزولون ها باید متذكر شد كه سیلیس آنها باید بی شكل (آمورف) باشد، زیرا قابلیت ایجاد واكنش سیلیس متبلور بسیار كم است.

سیمان پرتلند پوزولانی به مخلوط های توأم آسیاب شده یا مخلوط شده سیمان پرتلند و مواد پوزولانی اطلاق می گردد. غالباً مواد پوزولانی از سیمان پرتلندی كه جایگزین آن می شوند ارزانترند.

...

مطالعات انجام شده در مورد تأثیر پوزولان های طبیعی بر روی مقاومت ملات ها و بتن‌ها نشان می دهد كه مقاومت بتن های حاوی مقدار پوزولان زیاد، در سنین كم یك كاهش جزیی دارد، اما مقاومت نهایی این بتن ها ممكن است از بتن معمولی بیشتر باشد.

ماسازا تأثیر بعضی از پوزولان های طبیعی ایتالیا بر روی مقاومت فشاری ملات ها را بررسی كرده است و ی دریافته است كه افزودن بیش از20 درصد از بعضی پوزولان ها، مقاومت ملات را كاهش خواهد داد. علاوه بر این، مقاومت ملات های حاوی سیمان پرتلند و مواد پوزولانی تا28 روز، از مقاومت ملات های معمولی كمتر و این نتیجه برای تمامی درصدهای پوزولان جایگزین سیمان صادق بوده است. در فاصله 28-90 روز فعالیت پوزولانی بسیار مهم است زیرا مقاومت سیمان با20 درصد پوزولان بیشتر از بتن كنترل در سن90 روزه است.

د) مدول الاستیسیته و خزش بتن اساساً بستگی به مقاومت بتن و سختی دانه ها دارد. در بتن های حاوی سیمان پرتلند و پوزولان طبیعی با مقاومت اولیه پایین، به طور كلی مدول الاستیسیته به مقدار خیلی جزیی كمتر و خزش به مقدار خیلی جزیی بیشتر از بتن بدون پوزولان است. اطلاعات زیادی در مورد خواص مربوط به مدول الاستیسیته و خزش بتن با دوده سیلیس وجود ندارد، اما با توجه به توانایی دوده سیلیس در افزایش مقاومت اولیه بتن واضح است كه مدول الاستیسیته را افزایش داده و خزش را كم می‌كند. با آزمایش های انجام شده بر روی بتن با25 درصد دوده سیلیس جایگزین شده به جای بخشی از سیمان پرتلند این نظریه تأیید شده است.

هـ) یكی از مهمترین خواص پوزولان ها وقتی به عنوان جایگزین بخشی از سیمان پرتلند استفاده می شوند، عبارت از توانایی قابل ملاحظه آنها در كاهش منافذ بزرگ و نفوذ پذیر بتن است. بررسی های مختلف نشان داده است كه پوزولان ها مؤثرترین كاهش دهنده نفوذپذیری در مخلوط های كم مایه اند. از یك بررسی بر روی مقاومت و نفوذپذیری (به روش آب) سیمان پرتلند به اضافه مواد پوزولانی، این نتیجه حاصل شده كه در مراحل مختلف روند عمل آوردن بتن، حجم منافذ بزرگ با قطر بیشتر از1000 آنگستروم (و نه كل تخلخل خمیر هیدراته شده) به طور معكوس با مقاومت و نفوذپذیری بتن ارتباط دارد. نتایج برخی تحقیقات حاكی از آن است كه افزودن پوزولان‌هایی چون PFA و سرباره كوره ذوب آهن دانه ای به سیمان پرتلند باعث ایجاد منافذ خیلی ریز با تبدیل منافذ بزرگ به منافذ ریز می گردد.

...

ساخت سیمان های سرباره ای

همانطور كه قبلاً اشاره شد سرباره دانه دانه را جهت ساخت سیمان های سرباره ای استفاده می كنند، برای انجام شدن این امر سه روش وجود دارد:

1- گرد سرباره را به مواد اولیه سیمان پرتلند اضافه می كنند.

2- به همراه كلینكر سیمان پرتلند و قدری سنگ گچ، آن را آسیاب می كنند كه به سیمان آهنگدازی معروف است.

3- از آسیاب كردن آن با سنگ گچ و قدری كلینگر، سیمان سوپر سولفات می سازند.

زمان زیادی طول كشیده است تا سیمان های سرباره ای جای خود را به عنوان یك سیمان پرتلند استاندارد بیابند. كاربرد و مصرف این سیمان ها اثر نامطلوب در مقاومت و دوام بتن های ساخته شده ندارد و كلاً هدف از ساخت سیمان های پرتلند آهنگدازی با استفاده از ضایعات ذوب آهن، كاهش قیمت تمام شده آهن خام و صرفه جویی در هزینه تولید سیمان پرتلند است. شكل (5-20) نمودار شماتیك جریان تولید سیمان های سرباره ای را نشان می دهد.

سیمان های پرتلند آهنگدازی كه از آسیاب كردن كلینكر سیمان پرتلند به همراه سرباره دانه دانه و قدری سنگ گچ تولید می شود. دارای نسبت های اختلاف گوناگون در كشورهای مختلف است. در اكثر كشورها با توجه به موارد استفاده از سیمان پرتلند سرباره ای و خواص شیمیایی سرابره از درصدهای مختلف سرباره در تولید سیمان فوق استفاده می كنند.

 

دانلود تحقیق سازه های بتنی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
تحقیق سازه های بتنی ,

تاريخ : 6 دی 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مهدی | بازدید : <-PostHit->
تحقیق سازه های بتنی

تحقیق سازه های بتنی

دانلود تحقیق سازه های بتنی

تحقیق سازه های بتنی
دسته بندی معماری
فرمت فایل doc
حجم فایل 18 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 46

تحقیق سازه های بتنی

بخشهایی از متن:

كلیات

سال ها قبل، انسان به این كشف مهم و ارزنده نائل آمد و دریافت كه وقتی مواد سیلیسی بسیار ریز با آهك مخلوط می شود، سیمان های دارای خواص هیدرولیكی تولید می‌نماید. یك نوع از این مواد، خاكستر آتشفشانی تحكیم یافته یا توف بود كه در حوالی پوزولی ایتالیا پیدا شد. پس از آن، واژه پوزولان به هر نوع ماده ای با خاصیت مشابه فوق صرف نظر از منشأ زمین شناسی آن، اطلاق گردید.

ASTM-C618 پوزولان را به این صورت تعریف می كند: «ماده سیلیسی یا سیلیسی آلومیناتی كه به خودی خود ارزش چسبندگی ندارد، اما به شكل ذرات بسیار ریز و در مجاورت رطوبت با درجات حرارت معمولی با هیدروكسید كلسیم واكنش شیمیایی داشته و تركیباتی را به وجود می آورد كه خاصیت سیمانی و چسبندگی دارد.» بنابراین، پوزولان یك ماده طبیعی یا مصنوعی است كه حاوی سیلیس فعال است. لازم است كه ماده پوزولانی به شكل پودر شده باشد، زیرا فقط در این صورت سیلیس می تواند در حضور آب با آهك (كه بر اثر هیدراتاسیون سیمان پرتلند ایجاد می گردد) سیلیكات های كلسیم پایدار را كه دارای خواص چسبندگی اند، تشكیل دهند. ضمناً در بررسی كلی پوزولون ها باید متذكر شد كه سیلیس آنها باید بی شكل (آمورف) باشد، زیرا قابلیت ایجاد واكنش سیلیس متبلور بسیار كم است.

سیمان پرتلند پوزولانی به مخلوط های توأم آسیاب شده یا مخلوط شده سیمان پرتلند و مواد پوزولانی اطلاق می گردد. غالباً مواد پوزولانی از سیمان پرتلندی كه جایگزین آن می شوند ارزانترند.

...

مطالعات انجام شده در مورد تأثیر پوزولان های طبیعی بر روی مقاومت ملات ها و بتن‌ها نشان می دهد كه مقاومت بتن های حاوی مقدار پوزولان زیاد، در سنین كم یك كاهش جزیی دارد، اما مقاومت نهایی این بتن ها ممكن است از بتن معمولی بیشتر باشد.

ماسازا تأثیر بعضی از پوزولان های طبیعی ایتالیا بر روی مقاومت فشاری ملات ها را بررسی كرده است و ی دریافته است كه افزودن بیش از20 درصد از بعضی پوزولان ها، مقاومت ملات را كاهش خواهد داد. علاوه بر این، مقاومت ملات های حاوی سیمان پرتلند و مواد پوزولانی تا28 روز، از مقاومت ملات های معمولی كمتر و این نتیجه برای تمامی درصدهای پوزولان جایگزین سیمان صادق بوده است. در فاصله 28-90 روز فعالیت پوزولانی بسیار مهم است زیرا مقاومت سیمان با20 درصد پوزولان بیشتر از بتن كنترل در سن90 روزه است.

د) مدول الاستیسیته و خزش بتن اساساً بستگی به مقاومت بتن و سختی دانه ها دارد. در بتن های حاوی سیمان پرتلند و پوزولان طبیعی با مقاومت اولیه پایین، به طور كلی مدول الاستیسیته به مقدار خیلی جزیی كمتر و خزش به مقدار خیلی جزیی بیشتر از بتن بدون پوزولان است. اطلاعات زیادی در مورد خواص مربوط به مدول الاستیسیته و خزش بتن با دوده سیلیس وجود ندارد، اما با توجه به توانایی دوده سیلیس در افزایش مقاومت اولیه بتن واضح است كه مدول الاستیسیته را افزایش داده و خزش را كم می‌كند. با آزمایش های انجام شده بر روی بتن با25 درصد دوده سیلیس جایگزین شده به جای بخشی از سیمان پرتلند این نظریه تأیید شده است.

هـ) یكی از مهمترین خواص پوزولان ها وقتی به عنوان جایگزین بخشی از سیمان پرتلند استفاده می شوند، عبارت از توانایی قابل ملاحظه آنها در كاهش منافذ بزرگ و نفوذ پذیر بتن است. بررسی های مختلف نشان داده است كه پوزولان ها مؤثرترین كاهش دهنده نفوذپذیری در مخلوط های كم مایه اند. از یك بررسی بر روی مقاومت و نفوذپذیری (به روش آب) سیمان پرتلند به اضافه مواد پوزولانی، این نتیجه حاصل شده كه در مراحل مختلف روند عمل آوردن بتن، حجم منافذ بزرگ با قطر بیشتر از1000 آنگستروم (و نه كل تخلخل خمیر هیدراته شده) به طور معكوس با مقاومت و نفوذپذیری بتن ارتباط دارد. نتایج برخی تحقیقات حاكی از آن است كه افزودن پوزولان‌هایی چون PFA و سرباره كوره ذوب آهن دانه ای به سیمان پرتلند باعث ایجاد منافذ خیلی ریز با تبدیل منافذ بزرگ به منافذ ریز می گردد.

...

ساخت سیمان های سرباره ای

همانطور كه قبلاً اشاره شد سرباره دانه دانه را جهت ساخت سیمان های سرباره ای استفاده می كنند، برای انجام شدن این امر سه روش وجود دارد:

1- گرد سرباره را به مواد اولیه سیمان پرتلند اضافه می كنند.

2- به همراه كلینكر سیمان پرتلند و قدری سنگ گچ، آن را آسیاب می كنند كه به سیمان آهنگدازی معروف است.

3- از آسیاب كردن آن با سنگ گچ و قدری كلینگر، سیمان سوپر سولفات می سازند.

زمان زیادی طول كشیده است تا سیمان های سرباره ای جای خود را به عنوان یك سیمان پرتلند استاندارد بیابند. كاربرد و مصرف این سیمان ها اثر نامطلوب در مقاومت و دوام بتن های ساخته شده ندارد و كلاً هدف از ساخت سیمان های پرتلند آهنگدازی با استفاده از ضایعات ذوب آهن، كاهش قیمت تمام شده آهن خام و صرفه جویی در هزینه تولید سیمان پرتلند است. شكل (5-20) نمودار شماتیك جریان تولید سیمان های سرباره ای را نشان می دهد.

سیمان های پرتلند آهنگدازی كه از آسیاب كردن كلینكر سیمان پرتلند به همراه سرباره دانه دانه و قدری سنگ گچ تولید می شود. دارای نسبت های اختلاف گوناگون در كشورهای مختلف است. در اكثر كشورها با توجه به موارد استفاده از سیمان پرتلند سرباره ای و خواص شیمیایی سرابره از درصدهای مختلف سرباره در تولید سیمان فوق استفاده می كنند.

 

دانلود تحقیق سازه های بتنی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
تحقیق سازه های بتنی ,

تاريخ : 5 دی 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مهدی | بازدید : <-PostHit->
مبانی و پیشینه نظری هوش اخلاقی (فصل دوم پایان نامه)

مبانی و پیشینه نظری هوش اخلاقی (فصل دوم پایان نامه)

دانلود مبانی و پیشینه نظری هوش اخلاقی (فصل دوم پایان نامه)

پیشینه پژوهش هوش اخلاقی
دسته بندی مبانی و پیشینه نظری
فرمت فایل doc
حجم فایل 46 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 29

مبانی و پیشینه نظری هوش اخلاقی (فصل دوم پایان نامه)

در 29 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت docx 

قسمتهایی از متن مبانی نظری و پیشینه

هوش اخلاقی

اصول ضروری هوش اخلاقی

ابعادهوش اخلاقی ازدیدگاه لنیک و کیل[1]

مؤلفه های هوش اخلاقی لنیک وکیل ازدیدگاه قرآن کریم وائمه معصومین(ع)

نکاتی برای ایجاد هوش اخلاقی

انتقال ارزش ها، پایه هوش اخلاقی

پیشینه تحقیق

تحقیقات داخلی

تحقیقات خارجی

منابع و مأخذ:

منابع فارسی

منابع انگلیسی

===============

مبانی نظری پژوهش

هوش اخلاقی

اخلاق را مجموعه‌ای از صفات روحی و باطنی انسان تعریف کرده‌اند که به صورت اعمال و رفتاری که از خلقیات درونی انسان ناشی می‌شود، بروز ظاهری پیدا می‌کند و بدین سبب گفته می‌شود که اخلاق را از راه آثارش می‌توان تعریف کرد. استمرار یک نوع رفتار خاص، دلیل بر آن است که این رفتار یک ریشه درونی و باطنی در عمق جان و روح فرد یافته است که آن ریشه را خلق و اخلاق می‌نامند. دامنه اخلاق را در حد رفتارهای فردی تلقی می‌کنند، اما رفتارهای فردی وقتی که در سطح جامعه یا نهادهای اجتماعی تسری پیدا می‌کند و شیوع می‌یابد، به نوعی به اخلاق جمعی تبدیل می‌شود که ریشه‌اش در فرهنگ جامعه می‌دواند و خود نوعی وجه غالب می‌یابد که جامعه را با آن می‌توان شناخت(معیدفر،1380).

مصباح یزدی (1382) در کتاب فلسفه اخلاق چهار معنی و کاربرد را برای اخلاق ذکر کرده اند که عبارتست از:

1-     صفات راسخ انسان: رایج ترین و شایع ترین کاربرد اصطلاحی اخلاق در بین اندیشمندان و فیلسوفان اسلامی، عبارت است از صفات و هیأت های پایدار نفس که موجب صدور افعالی متناسب با آنها به طور خود جوش و بدون نیاز به تفکر و تأمل از انسان می شوند. شیخ ابوعلی مسکویه در تعریف

2-     اخلاق می گوید : اخلاق حالتی نفسانی است که بدون نیاز به تفکر و تأمل، آدمی را به سمت انجام کار حرکت می دهد.علامه مجلسی نیز در تعریف اخلاق می گوید: اخلاق ملکه ای نفسانی است که به آسانی از انسان صادر می شود. برخی از این ملکات فطری و ذاتی اند و پاره ای از آن ها نیز با تفکر و تلاش و تمرین و عادت دادن نفس به آنها، به دست می آیند.

3-     صفات نفسانی: گاهی منظور از اخلاق در اصطلاح اندیشمندان، هرگونه صفت نفسانی است که موجب پیدایش کارهای خوب یا بد می شود، چه آن صفت نفسانی به صورت پایدار و راسخ باشد و چه به صورت ناپایدار و غیر راسخ.

....

پیشینه تحقیق

تحقیقات داخلی

در پژوهش منصوری (1380) بین نمرات آزمون هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی همبستگی بدست آمد. براساس یافته های این تحقیق، بین هوش هیجانی دختران و پسران در نمره كل آزمون، مولفه خودآگاهی، خودكنترلی و هوشیاری اجتماعی از لحاظ آماری تفاوت معنی داری وجود داشت. ولی در مولفه های خودانگیزی و مهارتهای اجتماعی بین نمرات دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

قلی زاده وامینی(1381) تحقیقی با عنوان بررسی رابطه مشارکت دانش آموزان دختر دبیرستان های خمینی شهر در فعالیت های اجتماعی با پیشرفت تحصیلی، ویژگی های جمعیت شناختی و رشد اجتماعی آن ها در سال تحصیلی 80-1379 انجام دادند. و نتایج ذیل به دست آمد. بین عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان شرکت‌کننده در فعالیت های اجتماعی مدرسه و عدم شرکت آن ها در این فعالیتها تفاوت وجود نداشت. متوسط عملکرد دانش‌آموزان شرکت‌کننده 13/16 و دانش‌آموزانی که مشارکت نداشتند، 23/16 با توان آماری 708/0 بود. ولی تفاوت بین شغل پدر و مشارکت دانش‌آموزان معنادار بود. بدین معنی که دانش‌آموزانی که پدران آنها کارمند و یا متخصص بودند نسبت به دانش‌آموزانی که پدران آنها کارگر بودند و یا شغل آزاد داشتند، در فعالیت های اجتماعی مشارکت بیشتری داشتند.همچنین رابطه بین تحصیلات والدین و تعداد فرزندان خانواده و مشارکت اجتماعی دانش‌آموزان معنادار بود. فرزندان والدینی که میزان تحصیلات آنها در سطح راهنمایی و متوسطه بود در فعالیت های اجتماعی مشارکت بیشتری داشتند. ...

...

دانلود مبانی و پیشینه نظری هوش اخلاقی (فصل دوم پایان نامه)


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مبانی و پیشینه نظری هوش اخلاقی (فصل دوم پایان نامه) ,

تاريخ : 5 دی 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مهدی | بازدید : <-PostHit->
پاورپوینت نقش استعاره در شناخت سازمان

پاورپوینت نقش استعاره در شناخت سازمان

دانلود پاورپوینت نقش استعاره در شناخت سازمان

پاورپوینت نقش استعاره در شناخت سازمان
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 690 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 12

پاورپوینت نقش استعاره در شناخت سازمان

پاور پوینت آماده در رشته مدیریت (نقش استعاره در شناخت سازمان ( 12 صفحه)) 

عنوان درس: مدیریت عمومی 

دانلود پاورپوینت نقش استعاره در شناخت سازمان


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مبانی و پیشینه نظری هوش اخلاقی (فصل دوم پایان نامه) ,

<-BloTitle->
<-BloText->