خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
home theater in Los Angeles
فلنج
پایان نامه بررسی نقش توزیع یارانه‌های نقدی در مدیریت مالی خانواده‌های شهری و روستایی
<-BloTitle->
<-BloText->

پایان نامه بررسی نقش توزیع یارانه‌های نقدی در مدیریت مالی خانواده‌های شهری و روستایی

عنوان بررسی نقش توزیع یارانه‌های نقدی در مدیریت مالی خانواده‌های شهری و روستایی

دانلود پایان نامه بررسی نقش توزیع یارانه‌های نقدی در مدیریت مالی خانواده‌های شهری و روستایی

عنوان بررسی نقش توزیع یارانه‌های نقدی در مدیریت مالی
خانواده‌های شهری و روستایی
بررسی نقش توزیع یارانه‌های نقدی در مدیریت مالی
خانواده‌های شهری و روستایی
تحقیق بررسی نقش توزیع یارانه‌های نقدی در مدیریت مالی
خانواده‌های شهری و روستایی
بررسی بررسی نقش توزیع یارانه‌های نقدی در مدیریت مالی
خانواده‌های شهری و روستایی
پایان نامه بررسی نقش توزیع
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل 1228 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 240

عنوان:

بررسی نقش توزیع یارانه‌های نقدی در مدیریت مالی خانواده‌های شهری و روستایی


چکیده

هدف از این مطالعه بررسی نقش توزیع یارانه‌های نقدی در مدیریت مالی خانواده‌های شهری و روستایی بوده است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر تحلیل به صورت توصیفی بوده که نتایج آن در درجه اول به تعیین نقش توزیع یارانه‌های نقدی در مدیریت مالی خانواده‌های شهری و روستایی پرداخته است. در این پژوهش یارانه نقدی به عنوان متغیر مستقل و عوامل متاثر از یارانه نقدی به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شدند. جامعه آماری این پژوهش را سرپرستان خانوارهایی که در سال 1393 یارانه نقدی دریافت نموده اند و دارای میزان درآمد کمتر از یک میلیون تومان می‌باشند تشکیل داده است. در این مطالعه از هر یک از 4 ناحیه مورد نظر 100 نمونه انتخاب گردید به عبارتی حجم نمونه آماری این پژوهش را 400 نفر تشکیل داده که واجد شرایط تعریف شده، بوده اند. در این مطالعه به صورت طبقه بندی شده از 4 منطقه از شهرستان کرج (شمال، غرب، شرق و جنوب) به نمونه گیری به صورت تصادفی پرداخته شد. داده‌های این مطالعه با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری گردید که روایی و پایایی آن با دریافت نظر اساتید دانشگاهی و محاسبه آلفای کرونباخ با ضریب بالاتر از 0. 7 مورد تایید قرار گرفته شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها در نرم افزار spss موید آن بود پرداخت یارانه نتوانسته بر روی وضعیت معیشت اقشار کم درآمد تاثیر مثبتی داشته باشد.

کلیدواژه: یارانه نقدی – خانواده کم درآمد – مدیریت مالی خانواده – تاثیر یارانه

 

فهرست مطالب

عتوان................................................................................................. صفحه

مقدمه. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 9

1-4- فرضیات تحقیق.. 10

1-5- هدف کلی.. 11

1-6- اهدف فرعی.. 11

1-7- کاربرد تحقیق.. 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه. 13

2-2- تاریخچه یارانه در جهان. 15

بخش سوم: سوابق تحقیق.. 54

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 81

3-2- روش تحقیق.. 82

3-3- مراحل اجرای تحقیق.. 86

3-4- متغیرهای تحقیق.. 86

3-5- جامعه آماری.. 88

3-6- نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 88

3-7- روش گردآوری داده‌ها و ابزار گردآوری داده ها 89

3-8- روایی و پایایی (اعتبار) ابزار اندازه گیری داده ها 91

3-9- تحلیل آماری تحقیق.. 95

 3-9-1- آزمون تک نمونه‌ای.. 95

3-9-2- میزان خطا و نحوه قضاوت... 96

عنوان                                                                                  صفحه

3-9-3- ناحیه بحرانی.. 96

3-9-4- آزمون آنالیز واریانس یکطرفهANOVA.. 97

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 99

4-2- مشخصات دموگرافیک جامعه. 101

4-2-1- فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک جنسیت... 101

4-2-2- گروه‌های سنی پاسخ دهندگان. 102

4-2-3- بررسی سطح تحصیلات پاسخ دهندگان. 103

4-3- تشریح فرآیند تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش... 105

4-4- بخش اول: (متغیر بهداشت و درمان) 105

4-4-1- فراوانی مشاهده شده در گزینه‌های پاسخ دهی به سوالات... 105

4-4-2- تحلیل توصیفی متغیر بهداشت و درمان. 106

4-4-3- نمودار هیستوگرام متغیر بهداشت و درمان. 107

4-5- بخش دوم: (متغیر استفاده از کالاهای ضروری) 108

4-5-1- فراوانی مشاهده شده در گزینه‌های پاسخ دهی به سوالات کالاهای ضروری.. 108

4-5-2- تحلیل توصیفی متغیر استفاده از کالاهای ضروری.. 109

4-5-3- نمودار هیستوگرام متغیر استفاده از کالاهای ضروری.. 110

4-6- بخش سوم: (متغیر هزینه‌های انرژی) 111

4-6-1- فراوانی مشاهده شده در گزینه‌های پاسخ دهی به سوالات هزینه‌های انرژی.. 111

4-6-2- تحلیل توصیفی متغیر هزینه‌های انرژی.. 112

4-6-3- نمودار هیستوگرام متغیر هزینه‌های انرژی.. 113

4-7- بخش چهارم: (متغیر هزینه‌های فرهنگی) 114

4-7-1- فراوانی مشاهده شده در گزینه‌های پاسخ دهی به سوالات هزینه‌های انرژی.. 114

4-7-2- تحلیل توصیفی متغیر هزینه‌های فرهنگی.. 115

4-7-3- نمودار هیستوگرام متغیر هزینه‌های فرهنگی.. 116

4-8- بخش پنجم: (متغیر مصرف کالا و خدمات لوکس) 117

عنوان                                                                                  صفحه

4-8-1- فراوانی مشاهده شده در گزینه‌های پاسخ دهی به سوالات مصرف کالای لوکس... 117

4-8-2- تحلیل توصیفی متغیر مصرف کالا و خدمات لوکس... 118

4-8-3- نمودار هیستوگرام متغیر مصرف کالا و خدمات لوکس... 119

4-9- بخش ششم: (متغیر پس انداز) 120

4-9-1- فراوانی مشاهده شده در گزینه‌های پاسخ دهی به سوالات مصرف کالای لوکس... 120

4-9-2- تحلیل توصیفی متغیر پس انداز. 121

4-9-3- نمودار هیستوگرام متغیر پس انداز. 122

4-10- بخش سوم: تحلیل استنباطی داده‌ها 123

4-10-1- نتایج آزمون تی یک نمونه ای.. 123

4-11- آزمون آنالیز واریانس... 124

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 127

5-2- خلاصه روش تحقیق.. 127

5-3- خلاصه ای از ویژگی‌های دموگرافیک جامعه. 128

5-4- نتایج تحلیل توصیفی متغیرها 129

5-4-1- نتایج تحلیل توصیفی متغیر بهداشت و درمان. 129

5-4-2- نتایج تحلیل توصیفی متغیر استفاده از کالاهای ضروری.. 129

5-4-3- نتایج تحلیل توصیفی متغیر هزینه‌های انرژی.. 130

5-4-4- نتایج تحلیل توصیفی متغیر هزینه‌های فرهنگی.. 130

5-4-5- نتایج تحلیل توصیفی متغیر مصرف کالا و خدمات لوکس... 131

5-4-6- نتایج تحلیل توصیفی متغیر پس انداز. 131

5-5- نتایج تحلیل استنباطی داده ها 132

5-5-1- نتایج آزمون تی یک نمونه ای.. 132

5-5-2- نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه. 132

5-6- پیشنهاداتی بر مبنای یافته‌های تحقیق.. 133

5-7- پیشنهاد برای پژوهش‌های آینده 134

عنوان                                                                                  صفحه

5-8- محدودیت‌های تحقیق.. 134

5-8-1- محدودیتهای خارج از اختیار پژوهشگر. 134

5-8-2- محدودیتهای در اختیار پژوهشگر. 135

5-9- جمع بندی نتایج.. 135

پیوست ها 138

فهرست منابع. 169

 


 

فهرست جداول

عنوان                                                                                  صفحه

جدول2- 1: 42

جدول 3-1: مقیاس 5 گزینه ای لیکرت مورد استفاده در تحقیق.. 90

جدول 3-2: مولفه‌های پژوهش به تفکیک سوالات در پرسشنامه. 91

جدول 3-3: مقدار آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق.. 94

جدول 4- 1: فرآیند تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها در فصل چهارم. 100

جدول 4-2: فراوانی مطلق و نسبی وضعیت جنسیتی مخاطبین تحقیق.. 101

جدول 4-3: فراوانی مطلق و نسبی وضعیت گروه‌های سنی مخاطبین تحقیق.. 102

جدول 4-4: فراوانی مطلق و نسبی مقاطع تحصیلی گروه مخاطبین تحقیق.. 104

جدول 4-5: فراوانی مشاهده شده در گزینه‌های پاسخ دهی به سوالات متغیر بهداشت و درمان. 105

جدول 4-6: نتایج تحلیل توصیفی متغیر بهداشت و درمان. 106

جدول 4- 7: فراوانی مشاهده شده در گزینه‌های پاسخ دهی به سوالات متغیر استفاده از کالاهای ضروری   108

جدول 4- 8: نتایج تحلیل توصیفی متغیر استفاده از کالاهای ضروری.. 109

جدول 4- 9: فراوانی مشاهده شده در گزینه‌های پاسخ دهی به سوالات متغیر هزینه‌های انرژی.. 111

جدول 4-10: نتایج تحلیل توصیفی متغیر هزینه‌های انرژی.. 112

جدول 4- 11: فراوانی مشاهده شده در گزینه‌های پاسخ دهی به سوالات متغیر هزینه‌های فرهنگی.. 114

جدول 4- 12: نتایج تحلیل توصیفی متغیر هزینه‌های فرهنگی.. 115

جدول 4- 13: فراوانی مشاهده شده در گزینه‌های پاسخ دهی به سوالات متغیر مصرف کالا و خدمات لوکس     117

جدول 4-14: نتایج تحلیل توصیفی متغیر مصرف کالا و خدمات لوکس.... 118

جدول 4- 15: فراوانی مشاهده شده در گزینه‌های پاسخ دهی به سوالات متغیر پس انداز. 120

جدول 4-16: نتایج تحلیل توصیفی متغیر پس انداز. 121

جدول 4- 17: نتایج آزمون تی یک نمونه ای قابلیت‌های عملکردی سرپرستان. 124

جدول 4-18: نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه. 125

 

فهرست نمودار  اشکال

عنوان                                                                                  صفحه

شكل 2- 1: ابعاد تاثیرهدفمندسازی یارانه هادرتوانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی.. 46

نمودار3- 1: الگوی روش تحقیق کاربردی.. 84

نمودار3- 2: روش‌های گردآوری اطلاعات... 90

تصویر 4- 2: فراوانی مطلق وضعیت جنسیتی پاسخ دهندگان. 102

تصویر 4-2: فراوانی مطلق وضعیت جنسیتی پاسخ دهندگان. 103

تصویر 4-3: فراوانی مطلق سطوح تحصیلاتی پاسخ دهندگان. 104

تصویر 4- 4: نمودار هیستوگرام متغیر بهداشت و درمان. 107

تصویر 4- 5: نمودار هیستوگرام متغیر استفاده از کالاهای ضروری.. 110

تصویر 4-6: نمودار هیستوگرام متغیر هزینه‌های انرژی.. 113

تصویر 4-7: نمودار هیستوگرام متغیر هزینه‌های فرهنگی.. 116

تصویر 4-8: نمودار هیستوگرام متغیر مصرف کالا و خدمات لوکس... 119

تصویر 4- 9: نمودار هیستوگرام متغیر پس انداز. 122


مقدمه

یکی ازاساسی ترین اهداف استقرار دولتها فراهم ساختن رفاه وتوسعه برای جامعه است. دولت‌ها برای دستیابی به این اهداف از ابزارهای مختلف ومتفاوتی استفاده می‌کنند که این موضوع درمورد دولت ایران نیز مصداق دارد (شاطریان وگنجی پور، 1389). همچنین توسعه وگسترش برنامه های تأمین رفاه اجتماعی ازجمله عوامل مؤثر در ارتقای تواناییهای بالقوه یک جامعه در تحقق اهداف توسعۀ آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و هدف نهایی «توانمندسازی» آن کشور به حساب می‌آید (کیمیائی، 1390).

باتوجه به این، توانمندسازی به دنبال آن است که مردم بتوانند خودآغازگر، کنترل کننده و رهبر توسعه باشند و در عین حال توان مشارکت آزادانه درپروژه‌ها وطرحهای توسعه را نیز داشته باشند. درواقع این دیدگاه از توانمند سازی به دنبال نگرش جدیدی به قدرت و کنترل شرایط زندگی است (لکوکو و مرو ، 2006). امروزه اغلب کشورها برای دستیابی به توسعۀ پایدار را میتوان به سه شیوه بررسی کرد: 1- توانمندسازی از اجزای توسعه پایدار است؛ 2- توانمندسازی عامل توسعه پایدار تلقی می‌شود؛ 3- توانمندسازی معلول توسعه پایدار به حساب می‌آید؛ (میرزایی و همکاران، 1389). درجامعه روستایی، ابعادی چون توانمندی اقتصادی واجتماعی و روانی، بیشتر از ابعاد دیگر اهمیت دارند. عوامل مختلفی درفرایند توانمندسازی دخالت دارند که در این میان قابلیت‌ها و ویژگی‌های زمینه ای افراد، دارای نقش اهمیت خاصی است. به منظور دستیابی به توانمند سازی ازابزارهای مختلفی استفاده کرده و اقدامات متعددی را میتوان به مرحله اجرا درآورد. از مواردی که بر توانمندسازی اقتصادی تاثیر می‌گذارد، هدفمندسازی یارانه‌ها می‌باشد.

دانلود پایان نامه بررسی نقش توزیع یارانه‌های نقدی در مدیریت مالی خانواده‌های شهری و روستاییادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی نقش توزیع یارانه‌های نقدی در مدیریت مالی خانواده‌های شهری و روستایی ,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *


<-BloTitle->
<-BloText->